Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 grudnia 2008 12:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

104/2008

UCHWAŁA NR XIX/104/2008            
RADY GMINY ŻUKOWICE
z dnia 28 listopada 2008 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ust. 1 i ust. 2 Ustawy
z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 165, art. 166 i art. 184 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy z kwoty 10.946.670,79 zł na kwotę 10.982.921,79 zł tj. o kwotę 36.251,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy z kwoty 11.143.746,79 zł na kwotę 11.179.997,79 zł tj. o kwotę 36.251,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Lisiecki

 

 

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Załącznika nr 1. (Dochody)

W Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, zwiększa się § 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.300,00 zł z tytułu środków pozyskanych z wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.
W Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, na podstawie Aneksu Nr 3 do Umowy Nr 1/3.6/2008 z dnia 20.04.2008r. na zadanie p.n. „Kromolin - poscaleniowe zagospodarowanie gruntów - drogi dojazdowe do gruntów rolnych nr 2 i 14 o nawierzchni asfaltowej", realizowane przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zwiększa się § 6260 - dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 50.000,00 zł.

W Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się § 0360 - podatek od spadków i darowizn o kwotę 3.900,00 zł oraz § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 15.400,00 zł
w związku z wpłatami podatków z urzędów skarbowych.

W Dz. 756, rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 2.000,00 zł tytułem wpłat za opłatę eksploatacyjną.

W Dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe, zwiększa się § 0920 - pozostałe odsetki o kwotę 7.000,00 zł tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - pozostała działalność, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/19B-6/2008 z dnia 03.11.2008r., zwiększa się § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 7.732,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W Dz. 852 - Pomoc społeczna, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-228/08 z dnia 10.11.2008r. zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na łączna kwotę 137.100,00 zł, tj. :
- rozdz. 85212 - świadczenia społeczne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - kwota 116.000,00 zł,
- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne § 2010 - kwota 2.700,00 zł,
- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2010
- kwota 3.700,00 zł,
- rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 - kwota 7.200,00 zł

W Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na podstawie Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-241/08 z dnia 14.11.2008r. zwiększa się § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 100,00 zł tytułem dochodów własnych za usługi opiekuńcze.

W Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - pozostała działalność, na podstawie Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-251/08 z dnia 20.11.2008r. zwiększa się § 2030 - dotacje celowe
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9.100,00 zł na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów,
na podstawie Pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/55A/2008 zwiększa się
§ 2030 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 33.619,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym.

W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zwiększa się § 0400 - wpływy z opłaty produktowej
o kwotę 200,00 zł tytułem wpłat opłat produktowych z Urzędu Marszałkowskiego.

Objaśnienia do Załącznika nr 2. (Wydatki)

W Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, zwiększa się § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Kromolin - poscaleniowe zagospodarowanie gruntów - drogi dojazdowe do gruntów rolnych nr 2 i 14 o nawierzchni asfaltowej".

W Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału.

W Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - urzędy gmin, zwiększa się § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług internetowych.

SP Nielubia:
W Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - szkoły podstawowe, zwiększa się § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zwiększa się § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup opału.

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi dowozu dzieci do szkół.

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - pozostała działalność, zwiększa się § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 7.732,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W Dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 - lecznictwo ambulatoryjne, zwiększa się § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup opału do budynków ośrodka zdrowia o kwotę 8.000,00 zł.

W Dz. 852 - Pomoc społeczna, w związku ze zmniejszeniem przyznanych dotacji, zmniejsza się :
- rozdz. 85212 - świadczenia alimentacyjne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o łączną kwotę 80.000,00 zł, tj. § 3110 o kwotę
78.594,00 zł, § 4110 o kwotę 170,00 zł, , § 4210 o kwotę 664,00 zł, § 4410 o kwotę 28,00 zł, § 4740
o kwotę 286,00 zł oraz § 4750 o kwotę 386,00 zł, natomiast zwiększa się § 4010 o kwotę 103,00 zł
i § 4120 o kwotę 25,00 zł.
- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zmniejsza się § 4130 o kwotę
2.700,00 zł,
- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
zmniejsza się § 3110 o kwotę 11.200,00 zł,
- rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejsza się § 4300 o kwotę
7.200,00 zł,

W Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - pozostała działalność, zwiększa się § 3110 - świadczenia społeczne o kwotę 9.100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się § 3240 - stypendia dla uczniów o kwotę 33.619,00 zł z przeznaczeniem wypłatę stypendiów dla uczniów.

W Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,00 zł
z przeznaczeniem na zakup opału do budynków świetlic.

Objaśnienia do Załącznika nr 3. (Przeniesienia)

W Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się § 4300 o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększa się § 4430 o kwotę 2.000,00 zł,

W Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - urzędy gmin, zmniejsza się § 4010 o kwotę 20.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków środków występujących w rozdz. 85333 i rozdz. 90095.

- w SP Kromolin:
W Dz. 801 rozdz. 80101 - szkoły podstawowe , zwiększa się § 4210 o kwotę 4.337,00 zł , § 4240
o kwotę 900,00 zł, § 4300 o kwotę 450,00 zł oraz § 4440 o kwotę 3.425,00 zł, natomiast zmniejsza się
§ 4010 o kwotę 8.000,00 zł, § 4280 o kwotę 275,00 zł, § 4350 o kwotę 150,00 zł oraz § 4370 o kwotę 500,00 zł.
W Dz. 801 rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się § 4240
o kwotę 20,00 zł oraz § 4440 o kwotę 53,00 zł.
W Dz. 801 rozdz. 80195 - pozostała działalność, zwiększa się § 4440 o kwotę 260,00 zł.
W Dz. 854 rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się § 4300 o kwotę 520,00 zł.
Przeniesienia wynikają z niewykorzystania środków na jednych paragrafach a brakiem środków
na innych paragrafach.

- w SP Nielubia:
W Dz. 801 rozdz. 80101 - szkoły podstawowe, zwiększa się § 3020 o kwotę 5.000,00 zł i § 4010
o kwotę 11.200,00 zł, zmniejszając jednocześnie § 4110 o kwotę 13.000,00 zł.
W Dz. 801 rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się § 4010
o kwotę 2.800,00 zł i § 4110 o kwotę 500,00 zł oraz w rozdz. 80148 - stołówki szkolne, zmniejsza się
§ 4010 o kwotę 2.400,00 zł i § 4110 o kwotę 600,00 zł.
W Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - świetlice szkolne, zwiększa się § 4010 o kwotę 2.200,00 zł, § 4110 o kwotę 700,00 zł oraz § 4120 o kwotę 200,00 zł.
Wszystkie przeniesienia wynikają z niewykorzystania środków na jednych paragrafach a brakiem środków na innych paragrafach.

- Gimnazjum:
W Dz. 801 rozdz. 80110 - gimnazja, zmniejsza się § 4110 o kwotę 16.000,00 zł zwiększając jednocześnie § 3020 o kwotę 4.000,00 zł, oraz § 4010 o kwotę 12.000,00 zł w związku
z oszczędnościami na jednym paragrafie a brakiem środków na innych paragrafach.
W rozdz. 80110 zwiększa się także § 4270 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na ocieplenie ściany głównej budynku gimnazjum.

W Dz. 801 rozdz. 80101 - szkoły podstawowe, zmniejsza się § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 28.400,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braku środków na zakup opału
w różnych rozdziałach oraz na dopłatę ( wkład własny) do wyjazdu do ośrodka leczniczego dzieci mających znaczne przekroczenie zawartości ołowiu w organizmie Dz. 851 rozdz. 85121 § 4300.

W Dz. 801 rozdz. 80195 - pozostała działalność, zwiększa się § 4300 o kwotę 10.423,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Środki mylnie zaklasyfikowano do działu 852.

W Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się § 4010
o kwotę 7.923,00 zł i § 4110 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie Dz. 801 rozdz.80195 § 4300 ( koszty kształcenia młodocianych pracowników).

W Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się § 4210
o kwotę 500,00 zł i § 4300 o kwotę 500,00 zł zmniejszając jednocześnie § 4170 o kwotę 500,00 zł
i § 4410 o kwotę 500,00 zł.

W Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się § 4010
o kwotę 600,00 zł oraz § 4700 o kwotę 280,00 zł zmniejszając jednocześnie § 4170 o kwotę 280,00 zł
i § 4210 o kwotę 600,00 zł .

W Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy zwiększa się § 4010 o kwotę 6.850,00 zł, § 4110 o kwotę 1.200,00 zł oraz § 4120 o kwotę 650,00 zł
w związku z różnymi okresami spływu refundacji środków z powiatowego urzędu pracy.

W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów
i dróg, zwiększa się § 4260 o kwotę 6.000,00 zł oraz § 4270 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem
na zakup energii oraz serwis i konserwację urządzeń oświetlenia ulic.

W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - pozostała działalność zwiększa się § 4010 o kwotę 10.750,00 zł, § 4110 o kwotę 650,00 zł, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł oraz § 4360 o kwotę 800,00 zł , zmniejsza się natomiast § 4210 o kwotę 10.800,00 zł z przeznaczeniem
na uzupełnienie środków brakujących w tym rozdziale.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie