Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 grudnia 2008 12:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

105/2008


UCHWAŁA Nr XIX / 105/2008       
RADY GMINY ŻUKOWICE
z dnia 28 listopada 2008 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ) Rada Gminy Żukowice uchwala, co następuje:


§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -
0,74 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,21 zł od 1m2 powierzchni,

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 19,80 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,00 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 5,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem
-budynków gospodarczych stanowiących własność rencistów i emerytów, którzy
przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne, dla których stawka wynosi
2,50 zł od 1 m2 powierzchni.

3) Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z:

1) działalnością sportową i rekreacyjną,
2) ochroną przeciwpożarową,
3) działalnością kulturalną,
4) pomocą społeczną,
5) gospodarką odpadami,
6) oczyszczaniem ścieków,
7) zaopatrzeniem w wodę,
8) pochówkiem zmarłych,
za wyjątkiem wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała nr XI/60/2007 Rady Gminy Żukowice z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żukowice.

 

Przewodniczący
Rady Gminy


Stanisław Lisiecki

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Żukowice Nr XIX /105/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

 


Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic określonych corocznie w drodze obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z art. 7 ust.3 cytowanej ustawy Rada Gminy może również wprowadzić zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości inne niż określone w ustawie.

 

 

 

Pliki do pobrania

  •  plik uchwały do pobrania  105.pdf 34 kB

     plik uchwały do pobrania 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie