Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 listopada 2017 08:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

z dnia 8.11.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2017.1073 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XVI/128/2016 Rady Gminy Żukowice z dnia 24.03.2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kromolin dla działek nr 340, 357/16, 419/2 obręb Kromolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 listopada do 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice, w godzinach od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Żukowice – o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 pkt. 1, 2, 3 ustawy, każdy może wnieść uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Żukowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2018 r.

Działając na podstawie art. 39 ust 1, art., 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2017.1405) zawiadamiam o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kromolin.

Zainteresowani mogą składać uwagi do ww. opracowania w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:

- Wójt Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice,

- adres e-mail: inwestycje@zukowice.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2018 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Żukowice.

Wójt Gminy Żukowice

Krzysztof Wołoszyn

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie