Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lutego 2018 10:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowice

- działki nr 22/23 i 22/24 w obrębie Nielubia

Wójt Gminy Żukowice Ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żukowice,
oznaczonych jako:


Nieruchomość I - działki nr 22/23 i 22/24 w obrębie Nielubia – sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składa się z dwóch działek położonych w obrębie Nielubia. Działka nr 22/23 o pow. 0,1532 ha i działka nr 22/24 o pow. 0,1043 ha. Całkowita powierzchnianieruchomości wynosi 0,2575 ha. Księga wieczysta LE1G/00095709/3
Cena wywoławcza brutto: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium do przetargu wynosi: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym w M.P.Z.P. jako teren nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu jako „MN”.
Nieruchomość jest wolna od długów.
Dla nieruchomości wpisane jest w księdze wieczystej ograniczone prawo rzeczowe w formie służebności przesyłu dla podziemnego urządzenia przesyłowego – linii światłowodowej.
Dla nieruchomości przeprowadzono wcześniej przetarg w dniu 05.02.2018r zakończony wynikiem negatywnym.

UWAGA
Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisów wieczysto-księgowych.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2018r.o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Żukowice. Wadium lub zaliczki należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Żukowice
nr 85 8649 1044 2001 0000 2222 0002, prowadzone przez Bank Spółdzielczy Legnica
O/Gaworzyce, Filia Żukowice w terminie do dnia 22 marca 2018 roku, z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym UG Żukowice w ww. terminie.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został wyłoniony jako kandydat na nabywcę nieruchomości, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym osobom, wpłacone wadium/zaliczka, zostanie niezwłocznie zwrócone przelewem na konto w terminie nie dłuższym niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniuprzetargu/rokowań lub zakończeniu przetargu/rokowań wynikiem negatywnym.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno minimalne postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- okazanie dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu osobistego,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru (wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie/dzierżawę nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
- złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, dokumentacją przetargową, stanem faktycznym oraz prawnym nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
- Wskazanie nr konta na które zostanie przekazany ewentualny zwrot wpłaconego wadium.

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako kandydat na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej przed jej podpisaniem.
O dotrzymaniu terminu płatności decyduje data wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Żukowice.
Wójt Gminy Żukowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie