Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 czerwca 2019 08:30 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż nieruchomości:

- Działka nr 255 w obrębie Dobrzejowice (wieś Wiekowice)

- Lokal mieszkalny Nielubia 49/5


Wójt Gminy Żukowice Ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żukowice,
oznaczonych jako:


Nieruchomość I - działka nr 255 w obrębie Dobrzejowice (wieś Wiekowice)
Nieruchomość składa się z działki nr 255 o pow. 0,1872 ha położonej w obrębie Dobrzejowice (wieś Wiekowice). W ewidencji gruntów i budynków grunty niniejszej działki oznaczone są symbolem N – nieużytki. Teren ten został oczyszczony po znajdującym się tam nielegalnym składowisku śmieci.
Działka znajduje się na terenie oznaczonym, w M.P.Z.P. dla części obrębu Dobrzejowice, symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. (Uchwała Rady Gminy Żukowice XXX/246/2014 z 27.02.2014 r.)
Nieruchomość jest wolna od długów i ciężarów.
Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej LE1G/00025106/5
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Cena wywoławcza brutto: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium do przetargu wynosi: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).


Nieruchomość II – lokal mieszkalny Nielubia 49/5 w obrębie Nielubia
Lokal mieszkalny znajdujący się na drugiej kondygnacji (I piętro) budynku o adresie Nielubia 49.
Lokal składa się z pokoju, kuchni i łazienki o łącznej pow. 36,58 m2. Do lokalu przynależą piwnica i komórka w bud gospodarczym. Całość zlokalizowana jest na działce nr 209/1 obręb Nielubia. Udział w części wspólnej nieruchomości wynosi 1375/10000. Działka znajduje się na terenach oznaczonych w M.P.Z.P. dla terenu górniczego "Głogów
Głęboki - Przemysłowy" położonego w gminie Żukowice (uchwała Rady Gminy Żukowice
XVI/106/2012 z dnia 29 maja 2012r.) symbolami:
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
MP - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz usługi, zarówno występujące łącznie z zabudową mieszkaniową, jak i samodzielnie.
Nieruchomość jest wolna od długów i ciężarów.
Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej LE1G/00050627/7
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Cena wywoławcza brutto: 29 300,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych).
Wadium do przetargu wynosi: 5 860,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych).


UWAGA
Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisów wieczysto księgowych.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Żukowice. Wadium lub zaliczki należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Żukowice
nr 85 8649 1044 2001 0000 2222 0002, prowadzone przez Bank Spółdzielczy Legnica O/Gaworzyce, Filia Żukowice w terminie do dnia 18 lipca 2019 roku, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym UG Żukowice w ww. terminie.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został wyłoniony jako kandydat na nabywcę nieruchomości, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym osobom, wpłacone wadium/zaliczka, zostanie niezwłocznie zwrócone przelewem na konto w terminie nie dłuższym niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu/rokowań lub zakończeniu przetargu/rokowań wynikiem negatywnym.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno minimalne postąpienie powyżej ceny wywoławczej.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• okazanie dowodu wniesienia wadium,
• w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu osobistego,
• w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru (wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
• w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie/dzierżawę nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, dokumentacją przetargową, stanem faktycznym oraz prawnym nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
• Wskazanie nr konta na które zostanie przekazany ewentualny zwrot wpłaconego wadium.Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako kandydat na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej przed jej podpisaniem.
O dotrzymaniu terminu płatności decyduje data wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Żukowice.
Wójt Gminy Żukowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

Wójt Gminy Żukowice
(-)
Krzysztof Wołoszyn

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie