Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 listopada 2017 13:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dot. Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi w ramach projektu "Kompetencje na miarę XXI wieku - gmina Żukowice stawia na edukację"

Ogłoszenie nr 615062-N-2017 z dnia 2017-11-14 r.

Gmina Żukowice: Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi w ramach projektu "Kompetencje na miarę XXI wieku - gmina Żukowice stawia na edukację".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie