Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2018 15:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 7 załączników 7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dot.: „Odbudowa drogi w m. Słoćwina dz. nr 344 obręb Kłoda w km 00+000-00+255, gmina Żukowice [Intensywne opady deszczu czerwiec 2016 r.]”.

Ogłoszenie nr 596463-N-2018 z dnia 2018-07-30 r.

Gmina Żukowice: Odbudowa drogi w m. Słoćwina dz. nr 344 obręb Kłoda w km 00+000-00+255, gmina Żukowice [Intensywne opady deszczu czerwiec 2016 r.]
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żukowice, krajowy numer identyfikacyjny 39064738600000, ul. Żukowice 148 , 67231 Żukowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 831 42 41, e-mail sekretarz@zukowice.pl, faks 76 831 41 49.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zukowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie