Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 maja 2019 08:14 | wersja 2 | Ten dokument ma 11 załączników 11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dot.: Budowa chodnika w m. Kamiona dz. nr 147, 120/9, gmina Żukowice

- Wyjaśnienia do SIWZ

Ogłoszenie nr 546650-N-2019 z dnia 2019-05-13 r.

Gmina Żukowice: Budowa chodnika w m. Kamiona dz. nr 147, 120/9, gmina Żukowice


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie