Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 maja 2019 12:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 19 załączników 19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dot.: „Odbudowa drogi w m. Nielubia nr 100046D, dz. nr 250/1, 103/2, 214/1, km 00+000-00+802 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2018 r.]”

Ogłoszenie nr 550564-N-2019 z dnia 2019-05-22 r.

Gmina Żukowice: „Odbudowa drogi w m. Nielubia nr 100046D, dz. nr 250/1, 103/2, 214/1, km 00+000-00+802 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2018 r.]”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie