Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 stycznia 2019 14:33 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dot.: „Modernizacja wodociągu - tranzyt Kromolin - Brzeg Głogowski"

Ogłoszenie nr 504473-N-2019 z dnia 2019-01-17 r.


Gmina Żukowice: Modernizacja wodociągu-tranzyt Kromolin - Brzeg Głogowski


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie