Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 stycznia 2019 13:55 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dot.: Remont dachu remizy OSP w Brzegu Głogowskim

Ogłoszenie nr 507846-N-2019 z dnia 2019-01-30 r.


Gmina Żukowice: Remont dachu remizy OSP w Brzegu Głogowskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie