Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lutego 2019 15:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dot.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeg Głogowski

Ogłoszenie nr 510713-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.


Gmina Żukowice: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w m. Brzeg Głogowski


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych


Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie