Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 kwietnia 2019 08:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 6 załączników 6

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dot.: „Odbudowa drogi w m. Bukwica dz. nr 128/1 w km 00+000-00+400 [Intensywne opady atmosferyczne, sierpień 2017 r.]”

- Wyjaśnienia do SIWZ

Ogłoszenie nr 528135-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Gmina Żukowice: „Odbudowa drogi w m. Bukwica dz. nr 128/1 w km 00+000-00+400 [Intensywne opady atmosferyczne, sierpień 2017 r.]”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie