Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 kwietnia 2019 11:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dot.: „Odbudowa drogi w m. Słone dz. nr 112, km 00+000-00+230 Gmina Żukowice [Intensywne opady deszczu, sierpień 2017 r.]”

Ogłoszenie nr 541411-N-2019 z dnia 2019-04-26 r.

Gmina Żukowice: „Odbudowa drogi w m. Słone dz. nr 112, km 00+000-00+230 Gmina Żukowice [Intensywne opady deszczu, sierpień 2017 r.]”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie