Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 kwietnia 2017 08:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o rokowaniach

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Bukwica 7/3

Nieruchomość I, lokal mieszkalny Bukwica 7/3 – sprzedaż w formie rokowań

Lokal mieszkalny Bukwica 7/3 zlokalizowany na działce 131/8 (pow. działki 0,3080 ha) w obrębie Bukwica. Lokal znajduje się w środkowej części dwukondygnacyjnego budynku i posiada osobne wejście. Lokal jest dwupoziomowy, położony na parterze i piętrze budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 66,04 m2, do lokalu przypisane są pomieszczenia przynależne: komórka w budynku mieszkalnym o pow. 0,74 m2 i pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,92 m2 w wolnostojącym parterowym budynku o złym stanie technicznym). Wraz z lokalem sprzedawany jest udział w wysokości 0,2458 w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej.

Lokal mieszkalny jest po kapitalnym remoncie w bardzo dobrym stanie technicznym.

księga wieczysta lokalu LE1G/00096539/7

księga wieczysta nieruchomości gruntowej LE1G/00029361/8

Cena wywoławcza brutto: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych),

Zaliczka do rokowań wynosi: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych),

Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym w M.P.Z.P. jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dla zabudowy usługowej, zarówno występującej łącznie z zabudową mieszkaniową, jak i samodzielnie, oznaczony na rysunku planu symbolem „MP”.

Istnieje możliwość rozłożenia należności za nieruchomość na raty na następujących warunkach.

Pierwsza rata płatna przed podpisaniem aktu notarialnego minimum 40 000,00zł
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych), pozostała kwota może zostać rozłożona na raty maksymalnie do 10 lat. W przypadku rozłożenia należności na raty niespłacona kwota powiększona o odsetki podlega zabezpieczeniu hipotecznemu z wpisem do księgi wieczystej.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania – Bukwica 7/3” w sekretariacie Urzędu Gminy Żukowice do dnia 25 maja 2017r.

Z warunkami uczestnictwa w rokowaniach można zapoznać się w Urzędzie Gminy Żukowice do dnia 25 maja 2017r. w pokoju nr 14.

Dla niniejszej nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi w dniach 16.01.2017,27.02.2017 i 03.04.2017r. zakończone wynikiem negatywnym.

Nieruchomość jest wolna od długów i ciężarów.

UWAGA

  • Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisów wieczysto księgowych.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu, są wolne od długów i ciężarów.

Rokowania odbędą się w dniu 29 maja 2017r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Żukowice, Żukowice 148.

Oględzin nieruchomości można dokonać do dnia 25 maja 2017 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Żukowice
tel. 76 8314241.

Zaliczkę należy wpłacić na konto Gminy Żukowice nr 85 8649 1044 2001 0000 2222 0002, prowadzone przez Bank Spółdzielczy Legnica O/Gaworzyce, Filia Żukowice w terminie do dnia 25 maja 2017 roku, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy Żukowice w ww. terminie.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który został wyłoniony jako kandydat na nabywcę nieruchomości, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym osobom, wpłacona zaliczka, zostanie niezwłocznie zwrócone przelewem na konto w terminie nie dłuższym niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu,unieważnieniu lub zakończeniu rokowań.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

  • Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach,

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko kandydata albo nazwę firmy oraz jej siedzibę,

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań, stanem faktycznym oraz prawnym nieruchomości będącej przedmiotem rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

- kopię dowodu wpłaty zaliczki i numer konta na który ewentualnie zostanie zwrócona zaliczka.

  • w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu osobistego,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru (wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

Osoba ustalona jako kandydat na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiono o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Termin uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej przed jej podpisaniem. O dotrzymaniu terminu płatności decyduje data wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Żukowice.

Wójt Gminy Żukowice zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

WÓJT GMINY ŻUKOWICE

Krzysztof Wołoszyn

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie