Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 stycznia 2018 11:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

Dot. „Prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - Nielubia”.

Wójt Gminy Żukowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2018 – „Prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - Nielubia”.

Realizacja zadania publicznego ma na celu zapewnienie dzieciom z gminy Żukowice realizację wychowania przedszkolnego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 r. wynosi: 300.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

1.Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 i 22 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017rpoz. 2203).

2.Do przyznanej dotacji zastosowanie mają przepisy uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

3.Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy punktu przedszkolnego w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień będzie przekazana w terminie do dnia 15 grudnia.

4.Dotacja, o której mowa w pkt 3 będzie przekazywana na podstawie złożonej w Urzędzie Gminy Żukowice, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o aktualnej liczbie uczniów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 marca 2017r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

5.Warunkiem ubiegania się o realizację zadania publicznego jest posiadanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Żukowice.

6.Warunkiem ubiegania się o otrzymanie dotacji na realizację zadania publicznego przez oferentów jest złożenie zobowiązania do przestrzegania warunków o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

7.Otrzymana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadania innej formy wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na wydatki określone w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Termin i warunki realizacji zadania:

  1. Zadanie określone otwartym konkursem ofert obejmuje zapewnienie w roku 2018 wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Żukowice.
  2. Termin realizacji zadania: od 01.02.2018r. do 31.12.2018r.
  3. Podmiot realizujący zadanie objęte otwartym konkursem zobowiązany jest do stosowania zasad określonych w art. 22 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Termin i miejsce składania ofert

1.Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2018r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu gminy Żukowice lub drogą pocztową na adres Urzędu gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice (liczy się data wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.

2.Oferty wraz z załącznikami należy składać w kopertach oznakowanych następująco: „Prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - Nielubia”

3.Obligatoryjnie należy złożyć prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany i opieczętowany przez oferenta. Formularz oferty musi być zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

2. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje Wójtowi Gminy Żukowice, co do wyboru ofert.

3. Wyniki otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości:

a)w BIP-ie Urzędu Gminy Żukowice,

b)siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

c)na stronie internetowego serwisu Urzędu Gminy Żukowice.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie