Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lutego 2019 12:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego.

W dniu 1 lutego 2019 r. do Urzędu Gminy Żukowice wpłynęła oferta złożona przez Fundację F-XXI z siedzibą w Sieniawie Żarskiej, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zabytkowo i klockowo!” – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Gminy Żukowice dla dzieci. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych urzędu oraz na stronie internetowej www.zukowice.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Żukowice w Sekretariacie, drogą elektroniczną na adres mailowy: gmina@zukowice.pl oraz listownie na adres Urzędu Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice do dnia 13 lutego 2019 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu: Oferta fundacji

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie