Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 maja 2017 08:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wykonanie operatów szacunkowych w związku z naliczeniem opłaty planistycznej.


Zamawiający: GMINA ŻUKOWICE, ŻUKOWICE 148, 67-231 ŻUKOWICE

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie operatów szacunkowych dokumentujących wzrost wartości nieruchomości związanej ze zmianą zapisów lub uchwaleniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących nieruchomości:

  • Obręb Nielubia dotyczy działki nr 23 w związku ze sprzedażą jej części – działka 23/2
  • Obręb Nielubia dotyczy działki nr 23 w związku ze sprzedażą jej części – działka 23/3
  • Obręb Nielubia dotyczy działki nr 23 w związku ze sprzedażą jej części – działka 23/4
  • Obręb Dankowice dotyczy działki nr 37/12 w związku ze sprzedażą jej części – działka 37/16
  • Obręb Dankowice dotyczy działki nr 37/12 w związku ze sprzedażą jej części – działka 37/17
  • Obręb Słone dotyczy działki nr 38 w związku z jej sprzedażą
  • Obręb Bukwica dotyczy działki nr 2/1 w związku ze sprzedażą jej części – działka 2/7

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej; pocztą na adres Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice lub faxem na nr: 76 8314 149. Dopuszcza się złożenie ofert na adres email
gmina @zukowice.pl.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2017 do godz. 14:00.

2) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną odrzucone.

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie skreślenia należy zaparafować. Powinna być podpisana przez upoważnioną osobę.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej – załącznik nr 1

Po dokonanym wyborze Zamawiający w formie pisemnej zleci wykonanie zadania wybranemu oferentowi.

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia otrzymania zlecenia

Osoba do kontaktu: Artur Miechowicz, tel. 76 831 42 41 w.36

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie