Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 marca 2019 13:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

Dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLG_ZUKOWICE_BRZEG GLOGOWSKI 68598N!”, realizowanego na działce ewidencyjnej 236/13, obręb Brzeg Głogowski w Brzegu Głogowskim.

Zawiadomienie nr ROŚIII6220.3.3.2019 z dnia 14.03.2019 r. Wójta Gminy Żukowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLG_ZUKOWICE_BRZEG GLOGOWSKI 68598N!”, realizowanego na działce ewidencyjnej 236/13, obręb Brzeg Głogowski w Brzegu Głogowskim.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i całym zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie oraz wniesienia ewentualnych uwag i wniosków, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Dokumentację można przeglądać w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, Żukowice 148, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie