Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 grudnia 2008 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

109/2008


UCHWAŁA NR XIX/109/2008          
RADY GMINY ŻUKOWICE
z dnia 28 listopada 2008 r.

 

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Żukowice nr VII/35/2003 z dnia 21 lipca 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali w budynkach gminnych zbywanych na rzecz ich najemców.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 68 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę Rady Gminy Żukowice Nr VII/35/2003 z dnia 21 lipca 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali w budynkach gminnych zbywanych na rzecz ich najemców.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 


Przewodniczący
Rady Gminy


Stanisław Lisiecki

 

 

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Żukowice Nr XIX / 109/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.


Jako upoważnienie do podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży podano art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
W wyroku z dnia 23 stycznia 2007 roku (Sygn. Akt I OSK 1747/06) Naczelny Sąd Administracyjny dokonał wykładni art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami i uznał, że przepis ten nie daje podstaw do wydawania aktów o charakterze generalnym, odnoszących się do ogólnie określonego kręgu podmiotów, niesprecyzowanych nieruchomości, przed ustaleniem ich ceny w sposób określony w ustawie. Nie tylko udzielenie bonifikaty ale także zgoda na udzielenie bonifikaty ma charakter indywidualny. Sąd poparł stanowisko, według którego organ, udzielający zgody na zastosowanie bonifikaty musi mieć zapewnioną każdorazowo możliwość oceny, czy nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, została wyceniona zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, czy jej sprzedaż następuje na wskazany w ustawie cel oraz na rzecz wskazanych osób.
Jednocześnie przyjął, że Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali, w której sposób zróżnicowany określi wysokość bonifikat, uzależniając je od szczegółowych warunków dotyczących zbywanych nieruchomości, jak. np. powierzchnia lokalu, jego stan techniczny, data budowy, liczba lokali w budynku, itp. Zaznaczył jednak przy tym, iż udzielenie bonifikaty lub żądanie jej zwrotu może być adresowane tylko do konkretnie określonego nabywcy i tylko wówczas gdy wystąpią warunki przewidziane w art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zdaniem sądu wskazany przepis zawiera kompletną regulację w zakresie udzielenia bonifikaty i żądania zwrotu bonifikaty. Przepis ten nie daje żadnemu organowi podstaw do uszczegóławiania zapisów ustawy, a tym samym podejmowania aktów skierowanych do ogółu mieszkańców danej jednostki administracyjnej.

W tym stanie rzeczy należało podjąć uchwałę uchylającą poprzednie zasady sprzedaży lokali w budynkach gminnych zbywanych na rzecz , określone w uchwale Rady Gminy Żukowice nr VII/35/2003 z dnia 21 lipca 2003 roku.

 

Pliki do pobrania

  •  plik uchwały do pobrania  109.pdf 29 kB

     plik uchwały do pobrania 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie