Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 marca 2009 11:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

115/2009

UCHWAŁA NR XXI/115/2009       
RADY GMINY ŻUKOWICE
z dnia 20 lutego 2009 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ust. 1 i ust. 2 Ustawy
z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 165, art. 166 i art. 184 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy z kwoty 9.362.505,00 zł na kwotę 9.451.222,00 zł tj. o kwotę 88.717,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy z kwoty 9.359.581,00 zł na kwotę 9.968.298,00 zł tj. o kwotę 608.717,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 517.076,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.
§ 4.

Zwiększa się przychody budżetu gminy ( § 952 ) z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 820.000,00 zł
tj. o kwotę 520.000,00 zł.
§ 5.

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Lisiecki
UZASADNIENIE

Objaśnienia do Załącznika nr 1. (Dochody)

W Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 - melioracje wodne, na podstawie pisma Zarządu Powiatu Głogowskiego Nr OŚ 0765-14/09 z dnia 29.01.2009r. zwiększa się § 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych" kwota 10.000,00 zł.

W Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/09
z dnia 31.01.2009r., zmniejsza się § 0010 - podatek dochodowy os osób fizycznych o kwotę
30.000,00 zł,

W Dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/09 z dnia 31.01.2009r., zwiększa się § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 91.979,00 zł.

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - pozostała działalność, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3011-21/09 z dnia 11.02.2009r, zwiększa się § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 1.738,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - pozostała działalność, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3011-21/09 z dnia 11.02.20098r. zmniejsza się § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 5.000,00 zł.

W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - gospodarka odpadami,
na podstawie pisma Zarządu Powiatu Głogowskiego Nr OŚ 0765-14/09 z dnia 29.01.2009r. zwiększa się § 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Demontaż i utylizacja oraz transport eternitu" kwota 20.000,00 zł.

 

Objaśnienia do Załącznika nr 2. (Wydatki)

W Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 - melioracje wodne, zwiększa się § 4270 - zakup usług remontowych kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych".

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - szkoły podstawowe, zwiększa się § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 91.717,00 zł z przeznaczeniem na zadanie
pn. „Wymiana i remont dachu w szkole podstawowej w Brzegu Głogowskim".

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - pozostała działalność, zwiększa się § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 1.738,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - pozostała działalność, zmniejsza się § 3110 - świadczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na program rządowy.

W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł.

W Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 520.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie całego wkładu do składanego wniosku
o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach PROW na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej
w Kłodzie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową placu zabaw".

Objaśnienia do Załącznika nr 3. (Przeniesienia)

W Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową i kanalizacyjną do działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

W Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, zwiększa się § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji na remont drogi w Nielubi.

W Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60053 - infrastruktura telekomunikacyjna, zwiększa się
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla gminy Żukowice, w ramach budowy subregionalnej infrastruktury IT.

W Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł zwiększając jednocześnie
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - urzędy gmin § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę umowy - zlecenia w związku z wymianą pieca c.o
w budynku urzędu gminy.

W Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - przedszkola, zwiększa się § 4300 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy
do przedszkoli niepublicznych na terenie Głogowa.

W Dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 - lecznictwo ambulatoryjne, zwiększa się § 4300 o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wyjazdu dzieci z dużą zawartością metali ciężkich w organizmie na turnusy rehabilitacyjne.

W Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 80,00 zł zmniejszając jednocześnie
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 80,00 zł.

W Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 90,00 zł zmniejszając jednocześnie § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 90,00 zł.

W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 930,00 zł zwiększając jednocześnie § 4430 - różne opłaty i składki o kwotę 930,00 zł z przeznaczeniem opłaty związane z odprowadzaniem pyłów
i zanieczyszczeń do atmosfery.
W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 80.500,00 zł
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w innych działach i rozdziałach.

W Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „ Odnowa wsi Kłoda" na : Remont świetlicy wiejskiej w Kłodzie wraz
z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową placu zabaw". Łączny koszt zabezpieczonych środków finansowych to kwota 820.000,00 zł.

 

załączniki:

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie