Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 marca 2009 11:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

116/2009

U C H W A Ł A Nr XXI/116/2009         
RADY GMINY ŻUKOWICE
z dnia 20 luty 2009 r.

 


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z póżn. zm.) Rada Gminy Żukowice uchwala co następuje :

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na powierzenie przez Gminę Żukowice Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach realizacji zadania publicznego polegającego na „Budowie subregionalnej sieci IT" i na zawarcie porozumienia komunalnego ze Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, Gminą Głogów, Gminą Kotla, Gminą Ścinawa, Gminą Lubin i Gminą Rudna.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega plakatowaniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Żukowice .

 


Przewodniczący
Rady Gminy


Stanisław Lisiecki

 

Pliki do pobrania

  •  plik uchwały do pobrania  116.pdf 23 kB

     plik uchwały do pobrania 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie