Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 marca 2009 11:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

118/2009


U C H W A Ł A Nr XXI/118/2008       
Rady Gminy Żukowice
z dnia 20 luty 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Żukowice na 2009 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z § 21 i 23 Uchwały Nr V/18/2003 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowice ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 33, poz. 870) Rada Gminy Żukowice uchwala co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się plany pracy Komisji Rewizyjnej, Gospodarczo-Budżetowej i Społeczno-Samorządowej Rady Gminy Żukowice na 2009 r. jak w załącznikach 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Żukowice.

 

Przewodniczący
Rady Gminy


Stanisław Lisiecki

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXI/118/2009 Rady Gminy Żukowice z dnia 20 luty 2009 r .
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2009 r.

 

 


Zgodnie z §§ 21 i 23 Uchwały Nr V/18/2003 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowice ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 33, poz. 870) Rada Gminy Żukowice jest zobowiązana do uchwalenia planów pracy komisji na każdy rok kalendarzowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/118/2009 z dnia 20 luty 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Żukowice na 2009 r.


P L A N P R A C Y

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żukowicach
na 2009 rok

 

Lp. Termin Zadania do realizacji
1. Marzec Kwiecień 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r .2. Wniosek i opinia w sprawie absolutorium.
2. Maj 1. Analiza dochodów i wydatków budżetu gminy za 4 miesiące 2009 roku.
3. Wrzesień 1. Wykonanie budżetu za 6 miesięcy.2. Realizacja uchwał rady gminy .
4. Październik 1. Windykacja należności podatkowych i opłat w 2009 roku.
3. Grudzień 1. Plan pracy na 20102. Realizacja interpelacji radnych i wniosków komisji.

Komisja wykonuje inne zadania kontrolne zlecone przez Radę Gminy w zakresie
i w formach wskazanych w Regulaminie .

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/118/2009 z dnia 20
luty 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji
Rady Gminy Żukowice na 2009 r.

 

PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARCZO - BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

 


STYCZEŃ 1. Przygotowania do realizacji inwestycji w 2009 roku , zmiany w budżecie gminy.
LUTY 1.Realizacja wniosków komisji Gospodarczo- Budżetowej dotyczących gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowice.
MARZEC 1. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2008 roku. 2. Ocena realizacji wniosków i interpelacji radnych za 2008 rok. 3. Ocena wykonania budżetu Rady Gminy za 2008 rok.
KWIECIEŃ 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2008 r.2. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium.3. Działalność Izb Rolniczych na terenie gminy.
MAJ 1.Ocena realizacji programu ochrony zabytków na terenie gminy. 2. Kontrola sal wiejskich na terenie gminy 3.Ocena realizacji programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska na terenie gminy.
CZERWIEC 1. Stopień zaawansowania przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2009. 2.Stopień zaawansowania prac w pozyskiwaniu środków z UE3. Programy pomocowe UE na lata 2008-2013 ( z udziałem pracowników PODR i ARiMR Głogowie)
LIPIEC 1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy - z udziałem przedstawicieli Policji i Straży.
WRZESIEŃ 1. Ocena realizacji budżetu gminy na I półrocze 2009 r.2. Propozycje komisji dotyczące zadań do budżetu na 2010 rok.
LISTOPAD 1.Kontrola realizacji inwestycji na terenie gminy ( kontrola w terenie)
GRUDZIEŃ 1. Stawki podatków lokalnych na 2010 rok.2. Budżet gminy na 2010 rok3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.


Uwaga : Na każdym posiedzeniu Komisji omawiane będą sprawy bieżące i materiały na sesję Rady Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/118/2009
dnia 20 luty 2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Żukowice na 2009 r.

 

Plan pracy
Komisji Społeczno - Samorządowej
Rady Gminy Żukowice na 2009 r.

 

Lp. Termin Zadania do realizacji
1. STYCZEŃ 1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy i usuwanie zagrożeń2. Kierunki rozwoju bibliotek na terenie gminy Żukowice .
3. LUTY 1. Zapoznanie się z aktualną sytuacja w oświacie oraz plany przyszłościowe oświaty w świetle aktualnej sytuacji .
4. MARZEC 1. Sytuacja służby zdrowia w świetle nowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 2. Zapoznanie się z pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
5. KWIECIEŃ 1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2008 r.2. Ustalenie komisji w sprawie absolutorium Wójta za 2008 r.
6. MAJ 1. Aktualny stan zabytków w gminie .
7. CZERWIEC 1. Działalność sportowa na terenie gminy ( z udziałem przedstawicieli LZS i Klubów Sportowych)
8. LIPIEC 1. Udział Komisji w organizacji turniejów na terenie gminy.2. Lustracja szkół pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego
9. WRZESIEŃ 1.Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. .
10 LISTOPAD 2. Ustalenie stawek podatków lokalnych na 2010 r.
11 GRUDZIEŃ 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2010 r.2. Projekt budżetu na 2010 rok


Uwaga : Na każdym posiedzeniu Komisji omawiane będą materiały na sesję Rady Gminy.

 

Pliki do pobrania

  •  plik uchwały do pobrania  118.pdf 41 kB

     plik uchwały do pobrania 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie