Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 czerwca 2019 09:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Żukowice – Urząd Gminy Żukowice 148, 67-231 Żukowice.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Żukowice jest Pan Tomasz Wadas. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iodo@amt24.biz
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. poz.994) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077).
 4. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt oraz na czas dochodzenia roszczeń i realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora.
 5. Ma Pani / Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych;
  • żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania;
  • przeniesienia swoich danych;
  • wniesienia sprzeciwu;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zadań Urzędu.
 8. Urząd Gminy w Żukowicach nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

Administrator

Wójt Gminy

Krzysztof Wołoszyn


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie