Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 kwietnia 2013 14:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

PRZETARG NIEOGRANICZONY - ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH W M. BUKWICA dz. 128/1, 137 w km 0+000 - 0+310, dz. 129,109,139 w km 0+000 - 0+480, gm Żukowice.

Gmina Żukowice: Odbudowa dróg dojazdowych w m. Bukwica (dz. nr 128/1, 137 w km 0 000 - 0 310 i dz. nr 129,109,139, 0 000 - 0 480, gm. Żukowice. Numer ogłoszenia: 53721 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żukowice , Żukowice 92, 67-231 Żukowice, woj. dolnośląskie, tel. 0 76 831 42 41, faks 0 76 831 41 49.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa dróg dojazdowych w m. Bukwica (dz. nr 128/1, 137 w km 0 000 - 0 310 i dz. nr 129,109,139, 0 000 - 0 480, gm. Żukowice..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont drogi gminnej na działkach 109, 128/1, 129, 137, 139 w m. Bukwica. Długość remontowanych odcinków dogi wynosi 790 mb. Zakres opracowania na całej długości mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego. Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku odbudowywanej drogi z wyjątkiem odcinka o długości 295 m gdzie wykonana zostanie nawierzchnia tłuczniowa. Na odcinku od budynku nr.37 do budynku nr.44 nawierzchnia bitumiczna zostanie obramowana krawężnikiem najazdowym ułożonym na płask na ławie betonowej z oporem. Przy krawężniku zostaną wykonane kratki ściekowe, które pozwolą na częściowe skierowanie wód opadowych do istniejącego kolektora o500. Na długości istniejącego kolektora przy krawędzi drogi znajdują się komory studni rewizyjnych wymagające częściowej naprawy i które nie posiadają zabezpieczeń w formie pokryw nastudziennych, bądź posiadają lecz w bardzo złym stanie technicznym. W związku z powyższym przewidziano na części komór wymianę pokryw na nowe, a na pozostałej części wykonanie rusztów z prętów stali żebrowanej o32 w rozstawie jak typowy ruszt żeliwnej kratki ciekowej. Wymiary rusztów z prętów żebrowanych to około 1,1mx0,8m. Zarówno przed jak i po wykonaniu inwestycji należy wykonać obmiar geodezyjny remontowanych odcinków dróg. Szczegóły zamówienia zawarte są w: 1. Przedmiarze robót: - Załącznik Nr 8. 2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: - Załącznik Nr 9. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, oferent powinien dokonać wizji terenu robót i jego otoczenia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy. Wykonawca w trakcie trwania robót zobowiązany jest do wykonywania badań sprawdzających jakość poszczególnych elementów wchodzących w skład drogi (grubość warstw podbudowy i asfaltu). Zarówno przed jak i po wykonaniu inwestycji należy wykonać obmiar geodezyjny remontowanych odcinków dróg. Wykonawca na czas prowadzenia robót zobowiązany jest wykonać czasową organizację ruchu zastępczego oraz należycie zabezpieczyć teren budowy. W związku ze specyfiką zamówienia w przedmiarze, STWiOR mogą pojawić się znaki towarowe. W przypadku gdy w pozycji przedmiaru pojawia się nazwa znaku towarowego, przy wycenie należy uwzględnić materiał określony w przedmiarze lub określić - wycenić materiał mu równoważny (art. 29, ust. 3 upzp). Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 5 lat od daty odbioru końcowego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 300,00 PLN (szesnaście tysięcy trzysta złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Sposób i miejsce składania wadium. 1) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Legnicy, Nr rachunku: 85864910442001000022220002 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: RG.271.2.2013 - odbudowa dróg dojazdowych w m. Bukwica. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium można dołączyć do oferty. 2) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć w formie oryginału do depozytu w KASIE (w godzinach 8:00 do 13:00) znajdującej się w siedzibie Zamawiającego tj. Żukowice 148, 67-231 Żukowice lub złożyć wraz z ofertą (w jednej kopercie). Nie należy trwale dołączać (spinać) oryginału dokumentu wadialnego do oferty - w takim przypadku do oferty należy załączyć także potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię. 3) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a) jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b) bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 3) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art.24 ust.2. pkt.2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art.24 ust.4. zostanie uznana za odrzuconą. Zwrot - zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 2, 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt.5.2 oraz w pkt.6 specyfikacji, chyba że wykonawca udowodni, że nieuzupełnienie wynika z przyczyn nieleżących po jego stronie. 3) Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, oferta wykonawcy, któremu zwrócono wadium, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie on wezwany do ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez zamawiającego pod rygorem wykluczenia go z postępowania z mocy art.24 ust.2. pkt.2. 4) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5) Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6) Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w SIWZ oferta zostanie odrzucona.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w SIWZ oferta zostanie odrzucona.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w SIWZ oferta zostanie odrzucona.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W przypadku niespełnienia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w SIWZ oferta zostanie odrzucona.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru - załącznik Nr 1, 2) potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z rozdziałem 9 niniejszej specyfikacji)., 3) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 4) pełnomocnictwo dla osoby-osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty), 5) zaparafowany projekt umowy
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: a)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b)wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, tj. ulewnych deszczy trwających nieprzerwanie co najmniej trzy dni, podsiąków wód z rzeki Odry w miejscach prowadzenia robót - przedłużenie może obejmować maksymalnie okres utrudnień, c)wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sbip.pl/nzukowice
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Żukowice 67-231 Żukowice pok. nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żukowice 67-231 Żukowice sekretariat Urzędu.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie     ZAPYTANIA DO SIWZ:     Zapytania do SIWZ.pdf (258.30 KB 17.04.2013 14:15)     SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:      ZAŁĄCZNIKI:           

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie