Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 stycznia 2008 14:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAKRES SPRAW NA STANOWISKU


ANETA KOREMBA

Inspektor  ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska


ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKU

1. Zakup opału do budynków (przetarg) i jego rozliczenie, nadzór nad kotłowniami i palaczami.

2. Ubezpieczenie mienia.


3. Realizacja uchwały w sprawie zasad wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy oraz uchwały w sprawie wynajmowania lokali  mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

4. Ustalanie stawek czynszu.

5. Najem lokali użytkowych.

6. Gospodarowanie mieniem gminnym z wyłączeniem gospodarki gruntami ( budynki mieszkalne, świetlice, obiekty użytkowe, przystanki autobusowe), pomoc oraz nadzór nad gospodarowaniem mieniem gminnym przekazanym do dyspozycji sołectw (najem, wyposażenie).

7. Nadzór i kontrola nad utrzymaniem wysypisk gminnych i zorganizowanego wywozu odpadów.

8. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli ieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz postanowień w zakresie opinii programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytworzonymi na terenie powiatu.

9. Realizacja gminnego programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

10. Prowadzenie ewidencji zawartych umów na wytwarzanie odpadów komunalnych na terenie gminy.

11. Naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska oraz składowania odpadów.

12. Prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia ulicznego, cmentarzy komunalnych, parków wiejskich.

13. Wykonywanie prac melioracyjnych na obiektach gminnych.

14. Decyzje środowiskowe.

15. Szacowanie strat w przypadku klęsk żywiołowych.

16.Prowadzenie i nadzór nad ochroną środowiska.

17.Usuwanie drzew i krzewów.

18. Ochrona przyrody.

19. Sprawozdawczość na zajmowanym stanowisku.

 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie