Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 stycznia 2008 08:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAKRES SPRAW NA STANOWISKU


MAŁGORZATA POŁOWIN - MAKOWSKA


Inspektor  ds księgowości budżetowej

 

 


ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKU


1. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem z pracownikami z tytułu wynagrodzeń.
2. Prowadzenie rozliczeń ZUS z tytułu zasiłków rodzinnych, chorobowych i składek na ubezpieczenie społeczne.

3. Prawidłowe naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowe rozliczanie z Urzędem Skarbowym.

4. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rocznych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z pracownikami.

5. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym a także zatwierdzanie dowodów księgowych do realizacji pod nieobecność Skarbnika Gminy przy kontrasygnacie Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy.

6. Comiesięczne uzgadnianie kont ewidencji syntetycznej i analitycznej jednostki - Urzędu Gminy.

7. Przestrzeganie terminów zamknięć miesięcznych urządzeń księgowych oraz sporządzanie miesięcznych sprawozdań w zakresie wydatków budżetowych Urzędu Gminy (Rb 28).

8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych - analitycznie i sporządzanie rocznych sprawozdań ze środków trwałych.

9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
10. Porównywanie spisów z natury z księgami inwentarzowymi, dokonywania wyceny spisów z natury, wykazywanie niedoborów i nadwyżek.

11. Uzgadnianie kont oraz sporządzanie załączników do bilansu kont rozrachunkowych.
12. Potwierdzanie sald kont rozrachunkowych z kontrahentami.
13. Sprawozdawczość GUS na zajmowanym stanowisku.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie