Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 stycznia 2008 08:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAKRES SPRAW NA STANOWISKU


OLGA KURIATA 

Inspektor ds. księgowości podatkowej

 


ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKU

 


1. Rozliczanie, nadzorowanie inkasa należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonywanych przez sołtysów wsi.
2. Wykonywanie zadań w zakresie egzekucji należności podatkowych od ludności oraz nadzór nad egzekucją tych należności.
3. Nadzór nad prawidłowością pobierania opłat i zobowiązań pieniężnych przez sołtysów.
4. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
5. Prowadzenie spraw związanych z poborem podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych.
6. Naliczanie wpłat i odsetek od łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych i prawnych.
7. Prowadzenie księgowości analitycznej konta 221 i windykacja należności.
8. Współpraca w zakresie przygotowywania danych do projektu i budżetu Gminy.
9. Współpraca w zakresie przygotowania sprawozdania z realizacji budżetu Gminy.
10. Realizacja programu komputerowego APAS, GOSP, EGB 2000, DODATKI MIESZKANIOWE, PST.
11. Współpraca z podmiotami gospodarczymi (MŚP) w zakresie możliwości pozyskania środków unijnych.
12. Opracowywanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
13. Przyjmowanie wniosków oraz przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego na realizację zadań publicznych.
14. Kontrola finansowa wydatkowania pieniędzy publicznych.
15. Współpraca w zakresie organizacji wolontariatu.
16. Sprawozdawczość obowiązująca na zajmowanym stanowisku.
17. Przestrzeganie przepisów i aktów prawnych na zajmowanym stanowisku.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie