Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 stycznia 2008 14:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAKRES SPRAW NA STANOWISKU

 

ZDZISŁAW ŚWIEJKOWSKI

Inspektor ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej


ZAKRES CZYNNOŚCI NA STANOWISKU


1. Prowadzenie spraw w zakresie opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych oraz ich zmian.

2. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3. Wydawanie decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. Opiniowanie podziałów nieruchomości.

5. Współpraca z PINB w zakresie spraw z przepisów prawa budowlanego.

6. Sprawozdawczość GUS obowiązująca na zajmowanym stanowisku.

7. Prowadzenie rejestrów w formie elektronicznej.

8. Przygotowywanie i udział w realizacji inwestycji gminnych :

a) udział w planowaniu zadań inwestycyjnych,

b) przygotowywanie wniosków w sprawie do finansowania inwestycji gminnych
z funduszy i środków pomocowych,

c) udział w realizacji procedury wyboru wykonawcy ( ogłoszenie, specyfikacja iwz, udział w komisji przetargowej, prowadzenie dokumentacji przetargowej),

d) współpraca z uczestnikami procesu inwestycyjnego (projektant wykonawca, inspektor nadzoru).

e) udział w komisji odbiorowej inwestycji.

9. Współudział zakresie rozliczenia inwestycji.

10. Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów
mieszkaniowych, lokali użytkowych, świetlic, przystanków autobusowych, budynku administracyjnego urzędu:

a) prowadzenie okresowe kontroli stanu technicznego budynków,

b) prowadzenie książek obiektów budowlanych,

c) planowanie remontów bieżących i kapitalnych,

11. Przygotowanie i wykonywanie nadzoru nad całością remontów obiektów
komunalnych:
a) udział w procedurze wyboru wykonawcy,

b) współpraca z uczestnikami procesu inwestycyjnego,

c) odbiór,

d) zakup materiałów budowlanych i ich rozliczenie.

12. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących prowadzonych spraw.

13. Przygotowywanie danych do strony internetowej gminy i Biuletynu
Informacji Publicznej

 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Żukowice

Logowanie